Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Mediteran Travel

Mediteran travel

Rezerwacja

Przyjazd

23

November 2018

Wyjazd

28

November 2018

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
w ramach serwisu internetowego:
www.mediteran.travel

 

EMPYREAL TRAVEL sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Zakučac 10/d, 21310 Omiš, adres do doręczeń: Zakučac 10/d, 21310 Omiš, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 060384117, NIP: HR78176032108, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 20 000 HRK, adres poczty elektronicznej: info@empyrealtravel.com wprowadza niniejszy regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Postanowienia ogólne

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

 1. Formularz rezerwacji – formularz internetowy zamieszczony w Serwisie, wykorzystywany do rezerwacji usług noclegowych online,
 2. Mediteran Travel – wszystkie kempingi prowadzone i zarządzane przez Empyreal Travel d.o.o.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą  lub zawodową,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego: www.mediteran.travel.
 5. Rezerwacja on-line – rezerwacja usług noclegowych dokonywana w Systemie teleinformatyczny, w czasie rzeczywistym,
 6. Serwis – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem: www.mediteran.travel,
 7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie  i  odbieranie  danych  poprzez  sieci  telekomunikacyjne  za  pomocą  właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 8. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 9. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy,  przesyłanej  i  otrzymywanej  za  pomocą  urządzeń  do  elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją  cyfrową,  i  przechowywania  danych,  która  jest  w  całości  nadawana,  odbierana  lub  transmitowana  za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 10. Usługodawca – EMPYREAL TRAVEL D.O.O. z siedzibą pod adresem: Zakučac 10/d, 21310 Omiš, adres do doręczeń: Zakučac 10/d, 21310 Omiš, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 060384117, NIP: HR78176032108, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 20 000 HRK, adres poczty elektronicznej: info@empyrealtravel.com   
 11. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie,
 12. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 13. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 14. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 15. Operatorem Serwisu jest EMPYREAL TRAVEL D.O.O. z siedzibą pod adresem: Zakučac 10/d, 21310 Omiš, adres do doręczeń: Zakučac 10/d, 21310 Omiš, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 060384117, NIP: HR78176032108, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 20 000 HRK, adres poczty elektronicznej: info@empyrealtravel.com   

Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, przy użyciu Serwisu zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że akceptuje jego warunki bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez, lub do Systemu teleinformatycznego Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemu teleinformatycznego, oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, lub treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia, lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług Usługodawca będzie informował Usługobiorców na co najmniej 24 godziny przed prowadzeniem prac konserwacyjnych poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.
 5. W przypadkach szczególnych, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorców i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług Usługodawca będzie informował Usługobiorców poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.
 6. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały   w „Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez MEDITERAN TRAVEL”, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. W celu korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę wymagane jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do następujących narzędzi i spełnienia łącznie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 8. posiadanie urządzenia (komputer lub urządzenie mobilne) z minimalną rozdzielczością ekranu 1024x 768 zapewniającego dostęp do sieci Internet, posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej e-mail, korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron www: 

W trakcie korzystania z Serwisu, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania z Serwisu jest umożliwienie instalacji plików cookies, na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:

Rezerwacja online

A.Proces rezerwacji:

 1. Rezerwacji on-line usług noclegowych dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny   czynności, polegających na wypełnieniu Formularza rezerwacyjnego, w którym Usługobiorca proszony jest o  dokonanie  wyboru terminu pobytu, ilości osób, dokonanie wyboru kempingu i rodzaju domku, następnie Usługobiorca  proszony jest o wybór skalkulowanej oferty cenowej, podanie swoich danych określonych w pkt b) poniżej, oraz zlecenie wymaganej płatności. 
 2. Usługobiorca dokonujący rezerwacji usług noclegowych jest zobowiązany do podania w Formularzu rezerwacyjnym poprawnych danych oraz prawidłowych informacji, zgodnie z którymi zostanie przygotowana rezerwacja wraz z kalkulacją kosztów. Usługobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu rezerwacyjnym następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, oraz złożyć oświadczenie że zapoznał się z warunkami rezerwacji określonymi w Regulaminie i je akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym i wskazać czy wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym (zgoda nieobowiązkowa). Rezerwacji usług noclegowych dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku REZERWUJ w Formularzu rezerwacyjnym.
 3. Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z pkt b) powyżej automatycznie i niezwłocznie na adres e -mail Usługobiorcy wskazany w Formularzu rezerwacyjnym Usługodawca wysyła potwierdzenie rezerwacji, w którym Usługodawca potwierdza warunki złożonej oferty cenowej, numer rezerwacji, nazwisko i imię osoby, która dokonała rezerwacji, długość pobytu, ilość pokoi, nazwę oferty, wartość pobytu, oraz warunki płatności. 
 4. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 5. Ceny przedstawione w systemie stanowią sumę ceny za domek i ilości nocy i liczby osób korzystających z usługi noclegowej i zawierają podatek VAT.  Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie ceny oferty. Jeśli jakaś oferta obejmuje śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, parking) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez klienta. 
 6. Rezerwacji dokonuje się na Usługobiorcę, który będzie dokonywać płatności.
 7. Ostatnim etapem kończącym proces rezerwacji jest przekierowanie na stronę umożliwiającą płatność kartą kredytową bądź przelewem bankowym.
 8. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu wymaganej zaliczki lub całości kwoty rezerwacji, brak wpłaty spowodowuje anulowanie rezerwacji 
 9. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się pod adresem mailowym booking@mediteran.travel 
 10. Anulowanie rezerwacji jest możliwe bezkosztowo w terminie i na warunkach podanych w ofercie wybranej przez Usługobiorcę

Dokonywanie płatności i wystawienie faktury:

 1. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji online lub dokonywane później na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym na adres e – mail osoby dokonującej rezerwacji.
 2. Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, wyłącznie po wpłaceniu zaliczki.
 3. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.
 4. Usługodawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

 

Wykonanie umowy

W przypadku, jeśli Usługobiorca w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym w Serwisie), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Usługodawcę przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: booking@mediteran.travel 

Usługi informacyjne i promocyjne odnośnie produktów i usług własnych Usługodawcy.

 1. Usługi informacyjne i promocyjne świadczone za pośrednictwem Serwisu obejmują subskrypcję Newslettera.
 2. Subskrypcja Newslettera
  1. Subskrypcją Newslettera objęte są osoby, które zamówią taką usługę poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie.
  2. Zamówienie usługi subskrypcji Newslettera obejmuje: wpisanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz poprawnego adresu e-mailowego do formularza oraz potwierdzenie subskrypcji poprzez akceptację e-maila otrzymanego automatycznie na podany adres e-mail, jak również poprzez wypełnienie Formularza rezerwacyjnego i wyrażenie  zgody  na  otrzymywania  informacji  handlowych drogą elektroniczną.

 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. W przypadku rezerwacji usługi noclegowej Usługodawcy, zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia rezerwacji, w tym otrzymania numeru rezerwacji.
 2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi noclegowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 3. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na świadczenie na jego rzecz usług informacyjnych i promocyjnych Usługodawca zobowiązuje się wysyłki Newslettera na podany przez Usługobiorcę adres e-mail..
 4. W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z subskrypcji Newslettera, poprzez wysłanie takiego żądania na następujący adres e-mail booking@mediteran.travel 
 5. Rezygnacja, o której mowa w ust. 4.4. powyżej jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie świadczenia usług informacyjnych i promocyjnych.
 6. Usługobiorca nie ma prawa dostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Za pośrednictwem Serwisu dane osobowe zbierane są poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji lub wypełnienia formularza subskrypcji Newslettera. Formularz rezerwacji zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne do dokonania rezerwacji. Dane podane w Formularzu rezerwacji są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza. Formularz subskrypcji Newslettera zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne do otrzymywania Newslettera. Dane podane w formularzu subskrypcji Newslettera są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza.
 2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Polityce prywatności zamieszczonej w Serwisie.
 3. Usługobiorca w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zmiany i usuwania.
 4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania rezerwacji usługi noclegowej lub subskrypcji Newslettera.
 5. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Usługobiorca akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane w serwisie www.mediteran.travel.

 

Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania usług, jak i innych kwestii związanych z usługami można przesyłać na adres e-mail: booking@mediteran.travel ; bądź pisemnie na adres Usługodawcy.
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy.
 4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez  Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty
  e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie prawa do treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług świadczonych drogą elektroniczną, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich przez Usługodawcę.
 2. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszystkie inne dane) prezentowane w Serwisie, nie mogą być powielane lub rozpowszechniane
 3. w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji przez Usługobiorcę.
 3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Usługobiorców do chwili zmiany Regulaminu.
 4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie.
 5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego: www.mediteran.travel

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Empyreal Travel d.o.o

Zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość

„zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów.

Usługodawca nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu, a komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.

By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer lub urządzenie mobilne,

które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.

Usługodawca ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie
z Serwisu. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.

Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy.

Użytkownicy dokonujący za pośrednictwem sieci Internet tzw. „płatności elektronicznych” powinni w sposób szczególny chronic
informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

W celu zapewnienia najwyższej jakości działania ta strona wykorzystuje pliki cookies. Zmian dotyczących plików cookies możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki.
Czytaj więcej